Obóz 2011-2012

Projekt współpracy pn. „Młodzież – szansą na zachowanie tradycji naszych Regionów” skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 29 lat z obszaru LGD „Nemunas” oraz SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Planuje się uczestnictwo łącznie 160 osób , po 80 osób od każdego partnera. O wyborze takiej grupy beneficjentów zadecydował fakt, iż jest to najaktywniejsza rzesza osób, która chce rozwijać umiejętności, kształtować swoje postawy, współpracować z innymi rówieśnikami. Młodzież jest tą częścią społeczeństwa, która ma zapotrzebowanie na informację, edukację, zagospodarowanie wolnego czasu. Do wyboru młodzieży na beneficjentów skłoniła nas zauważalna potrzeba wpojenia i przekazania młodemu pokoleniu tradycji związanych z kulturą, obyczajami i historią naszych „małych ojczyzn” doliny Niemna i Bugu. Dzięki realizacji projektu i uczestnictwie naszej młodzieży zostanie zachowana ciągłość historyczna i kulturalna na następne pokolenia. 

W ramach projektu m.in. zorganizowane zostaną dwa obozy jeden w Polsce i jeden na Litwie. Podczas organizowanych obozów młodzież zostanie podzielona na 5 grup, w których będzie pracować przez cały okres trwania obozu. Do opieki nad młodzieżą zostaną przydzieleni opiekunowie zgodnie z prawodawstwem danego kraju dotyczącym wymagań odnośnie opieki podczas podobnych przedsięwzięć.

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz LGD „Nemunas” ogłoszą konkurs na logo projektu. Logo będzie doskonałą promocją projektu, które zostanie zamieszczone w materiałach prasowych oraz na materiałach promujących projekt. Przed realizacją obozu na Litwie odbędzie się spotkanie na którym to zostanie roztrzygnięty konkurs. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony. Kandydat na uczestnika zobowiązany będzie wypełnić kartę zgłoszenia, następnie przesłać ją do biura LGD. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” funkcjonuje na terenie 19 gmin, dlatego też o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W 2011 r. w okresie letnim na terenie Jurbarkas w ciągu 7-miu dni będzie trwał obóz tematyczny. Podczas obozu młodzież zapozna się z tradycyjnym litewskim rzemiosłem tj. tkactwo, szycie, ceramika, kowalstwo, rzeźba w drewnie. Przez okres obozu młodzież będzie wykonywać prezentacje multimedialne z zajęć w jakich uczestniczyli. Pod czas obozu młodzież będzie podzielona na grupy w których to będą uczestniczyć w różnych zajęciach, dzięki temu zapozna się z różnymi technikami rzemieślniczymi. Podsumowaniem obozu będzie zaprezentowanie wykonanych prac podczas wystawy.

W 2012 r. latem na obszarze działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu” odbędzie się 7- dniowy obóz tematyczny w którym będzie uczestniczyć młodzież polska i litewska wraz z opiekunami. Przewiduje się zorganizowanie warsztatów o tematyce:

1. Podlaskie tradycje zielarskie, zajęcia zorganizowane w ekologicznym gospodarstwie zielarskim. Nasz region słynie z tradycji zielarskich, dlatego należy je przybliżyć młodemu pokoleniu nie tylko ze względu na ginący zawód zielarki lecz jako doskonałe źródło dochodu i pomysł na intratny biznes. Młodzież zapozna się z ziołami rosnącymi w Dolinie Bugu i będzie mogła praktycznie uczestniczyć w procesie uprawy ziół w gospodarstwie zielarskim. (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Warsztaty będą trwały przez 5 dni, po 4 godziny z podziałem na 16 – osobowe grupy.

2.Tradycyjne zawody: wikliniarstwo, zajęcia przeprowadzone przez osoby, które zawodowo obecnie zajmują się tym tematem. Młodzież będzie miała możliwość zapoznać się z tym tradycyjnym zawodem, który jest praktykowany przez znikomą ilość osób. Wiedza oraz wyroby powstałe w trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane na stronie projektu, w albumie oraz podczas Międzynarodowych Targów Pogranicza. (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Zajęcia odbędą się w 16-osobowych grupach przez 5 dni, po 4 godziny.

3. Regionalna kuchnia, zajęcia przeprowadzone będą przez właścicielki gospodarstw agroturystycznych. Kuchnia podlaska jest dość mało popularna po mimo tego, że jest bardzo ciekawa i smaczna. Należy to zmienić i zapoznać z nią młode pokolenie, które będzie mogło się przyczynić do popularyzacji tego dziedzictwa. Młodzież zapozna się z trakcyjną kuchnią, pozna przepisy kulinarne oraz będzie wspólnie z prowadzącymi przygotowywać potrawy. Umiejętności z warsztatu zostaną zaprezentowane w postaci przepisów w 2 językach na stronie projektu, młodzież dodatkowo przygotuje potrawy w celach promocyjnych na Międzynarodowe Targi Pogranicza. (zajęcia teoretyczne i praktyczne). W okresie 5 dni planuje się organizowanie zajęć dla grup młodzieżowych po 4 godziny.

4. Dziedzictwo przodków, zajęcia archeologiczne z profesjonalistami. Młodzież będzie miała okazję zapoznania się z zawodem archeologa, pozna przy tym dawną historię ziem doliny Bugu i będzie mogła samodzielnie brać udział w wykopaliskach archeologicznych. Znaleziska i wiedza z warsztatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, w broszurze promocyjnej oraz zaprezentowana na stoisku promocyjnym podczas Międzynarodowych Targów Pogranicza (zajęcia teoretyczne i praktyczne). W okresie 5 dni planuje się organizowanie zajęć dla grup młodzieżowych po 4 godziny.

5. Zajęcia z turystyki, przeprowadzone zostaną przez profesjonalistów w tej dziedzinie w sposób przystępny dla młodzieży, dotyczyć będą m.in. zagadnień związanych z działaniami mającymi za zadanie poprawę oferty turystycznej, budowy marki turystycznej i szeroko rozumianej promocji. Dolina Bugu to region o wielkim znaczeniu turystycznym, należy jednak podejmować jak najwięcej działań przyczyniających się do coraz większego rozwoju turystyki w naszym regionie. W ramach tych zajęć powstanie mini strategia rozwoju turystycznego (zajęcia teoretyczne). Zajęcia praktyczne z zakresu turystyki przedstawią pracę przewodnika. Planuje się zorganizowanie zajęć dla 5 grup młodzieżowych po 16 osób, każda grupa 4 godz. Przeznacza się na zajęcia teoretyczne 4 godz. oraz 3 godz. na zajęcia praktyczne.

Młodzież z Polski i Litwy uczestniczyć będzie w Międzynarodowych Targach Pogranicza, które odbywają się w Siemiatyczach corocznie w sierpniu. Uczestnictwo w tej imprezie planuje się w 2012 r. W trakcie tych targów jest przeznaczony czas na prezentacje poszczególnych wystawców. W związku z tym młodzież przygotuje prezentację multimedialną, którą przedstawi pozostałym słuchaczom i ekspertom. Młodzież będzie miała wykupione stoisko promocyjne (namiot) oraz promocję projektu na scenie. Na stoisku będzie promowany projekt oraz dokonania z warsztatów. W ramach projektu współpracy zostanie wydana wspólna broszura promująca działania realizowane w projekcie, młodzież zaprezentuje w nim swoje prace. W broszurze zostaną zamieszczone informacje o partnerach projektu oraz o regionach. Broszura zostanie wydana w języku polskim i litewskim. Ilość sztuk 400.

W celach informacyjnych i promocyjnych zostanie wykonana strona internetowa projektu w języku polskim i litewskim. Na stronie będą zamieszczane bieżące informacje na temat projektu współpracy, wyniki prac młodzieży.
Projekt współpracy jest powiązany z lokalnymi zasobami, gdyż w trakcie realizacji wykorzystywane będzie lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, tradycje związane z regionalną kuchnią czy ginącymi zawodami. Są to jak najbardziej lokalne zasoby, które dzięki realizacji projektu zostaną przypomniane i przekazane młodym ludziom, co przyczyni się w przyszłości do tego, że następne pokolenia będą znały kulturę i historię swojej „małej ojczyzny”.
Projekt współpracy ma na celu promocję regionów pod względem turystycznym, wzbogacenie oferty edukacyjnej, przywrócenie tradycyjnych zawodów, rozwój międzynarodowej współpracy partnerskiej oraz podniesienie świadomości i przynależności regionalnej wśród młodzieży. Działania te będą promować region polsko-litewski pod względem nie tylko kulturowym ale i turystycznym. Promując regiony polsko-litewskie zwiększymy szansę na ich rozwój.
Projekt zakłada zaangażowanie młodzieży z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz LGD „Nemunas” do zdobywania nowych umiejętności i podejmowania działań związanych z promowaniem naszych regionów, kultury, tradycji i historii. Projekt współpracy ma na celu wsparcie współpracy partnerskiej, wspólne wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz podziału zadań partnerów ukierunkowanych na osiągnięcie danego celu.
Planowany projekt współpracy zakłada sobie spełnienie głównego celu, którym jest wychowanie młodzieży w tożsamości i tradycji regionów, wsparcie oferty partnerskiej. Cele założone do osiągnięcia w projekcie są zgodne z założeniami PROW 2007-2013 dla Osi LEADER. Oddolne podejście stosowane w projekcie współpracy wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.
Przewidywane rezultaty projektu współpracy:
– liczba obozów tematycznych – 2 szt.
– łączna liczba godzin zajęć na warsztatach w Polsce i na Litwie – 200 godz.
– liczba przeszkolonych osób – 160 osób
– liczba wydanych broszur – 400 szt.,
– liczba stron internetowych – 1 szt.